Stadgar

1. Allmänna Stadganden

1.1. Namn

Föreningens namn skall vara Mälekon, vilket är en förkortning av Mälardalens Universitets Ekonomistuderandes Förening.

1.2. Föreningstyp

Föreningen Mälekon ska vara en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.

1.3. Ändamål
Föreningen Mälekon har till ändamål:

 • att väcka intresse för och skapa debatt kring ekonomiska frågor.
 • att höja intresset för och informera om ekonomiutbildningar vid Mälardalens Universitet.
 • att höja kvaliteten på ekonomiutbildningar vid Mälardalens Universitet.
 • att främja kontakterna mellan medlemmar och näringsliv, förvaltning samt övriga organisationer.
 • att främja övriga kontakter relevanta för medlemmarna samt uppmuntra till god kamratskap.
 • att öka medlemmarnas status och attraktionskraft i samhället i sin roll som ekonomer.
 • att främja kontakter mellan föreningen och dess medlemmar med andra linjeföreningar på Mälardalens Universitet och dess medlemmar.
 • Föreningen har rätt att köpa in och sälja föremål som kommer föreningens medlemmar till gagn.

2. Medlemmar

2.1. Medlemstyper

Medlemmar av föreningen är hedersmedlemmar, seniormedlemmar samt ordinarie medlemmar.

2.2. Hedersmedlem

Hedersmedlem kan väljas av föreningsstämman, efter förslag från styrelsen eller förslag till styrelsen från minst 20 ordinarie medlemmar. Föreningsstämman beslutar i detta ärende med enkel majoritet. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.

2.3. Seniormedlem

Anställda vid Mälardalens Universitet samt utexaminerad akademiker med ekonomisk inriktning är berättigade att genom erläggandet av medlemsavgift inträda i föreningen.

2.4. Ordinarie medlem

Ordinarie medlem av föreningen är studerande med ekonomisk inriktning vid Mälardalens Universitet som erlagt eventuell medlemsavgift till föreningen. Den som är medlem i Mälekon blir även medlem i SERO (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation).

2.5. Uteslutande av medlem

Styrelsen kan, förutsatt att synnerliga skäl föreligger, genom majoritetsbeslut välja att utesluta en medlem ur föreningen. I och med en uteslutning äger medlem rätt till motivering från styrelsen kring varför uteslutningen äger rum. Styrelsen äger även rätt att genom majoritetsbeslut under styrelsemöte upphäva uteslutning av medlem.

3. Organisation

3.1. Verksamhetsfördelning

Föreningen Mälekons organ är:

1. Föreningsstämman – Vilken är föreningens högsta beslutande organ.

2. Styrelsen – Vilken är föreningens beslutande och verkställande organ mellan föreningsstämmorna.

3. Föreningens arbetande organ enligt kap 7 i stadgarna.

Utöver dessa organ finns av föreningsstämman utsedd revisor som granskar och kontrollerar föreningens ekonomi.

3.2. Ansvarighet

Inför föreningsstämman ansvarar styrelsen för sin verksamhet. Inför styrelsen ansvarar föreningens arbetande organ enligt kap 7 i stadgarna för sin verksamhet. Styrelsen har genom ordinarie beslut på styrelsemöte ge direkta order/anvisningar till föreningens arbetande utskott om behov uppstår. Inför föreningens arbetande organ enligt kap 7 i stadgarna svarar eventuella utskottssektioner och övriga medlemmar (exempelvis utskott för introduktion av nya studenter och liknande).

3.3. Verksamhetsår tillika räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår skall vara från den 1:a juli till den 30:e juni.

4. Arbetsbeskrivning

4.1. Arbetsbeskrivningar

Utöver föreningens stadgar skall även förtroendevaldas åligganden regleras via arbetsbeskrivningar. Ansvaret för att tillhandahålla arbetsbeskrivningar samt uppdatera dessa vid behov åligger föreningens vice ordförande.

4.2. Ändring/uppdatering

Efter föreslagen ändring av arbetsbeskrivningar fastställer styrelsen via majoritetsbeslut dessa ändringar. Ett riktmärke är att dessa arbetsbeskrivningar bör uppdateras vartannat

5. Styrelsen

5.1. Sammansättning

Föreningens styrelse består av 12 ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt ordförande och vice ordförande i följande utskott:

 • Näringslivsutskottet
 • Sociala utskottet
 • Marknadsföringsutskottet
 • Utbildningsutskottet

Samtliga poster väljs av föreningens stämma.

5.2. Suppleanter

Suppleanter regleras till maximalt två stycken i styrelsen. Suppleanter äger rösträtt i styrelsen och väljs av föreningens stämma. Suppleanter har skyldighet att vid vakanta platser i styrelsen ta dessa platser fram tills dessa platser tillsatts. I övrigt regleras suppleanternas ordinarie uppgifter via arbetsbeskrivningar (se kap 4).

5.3. Styrelsens befogenhet och åligganden

Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ mellan föreningsstämmorna (se § 3.1 Verksamhetsfördelning)

Styrelsen ska planera samordna samt leda föreningens verksamhet i alla dess delar.

5.4. Styrelsens ledning

Styrelsen leds av föreningens ordförande och vid dennes frånvaro föreningens vice ordförande. Om ingen av dessa närvarar vid styrelsemöte väljs via majoritetsbeslut en ordförande för styrelsemötet. Detta förutsätter dock att styrelsen är beslutsmässig.

5.5. Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder då föreningens ordförande eller minst majoriteten av styrelseledamöter påkallar ett möte.

Minst nio (9) styrelsemöten per verksamhetsår ska hållas.

5.6. Kallelse och föredragningslista inför styrelsemöte

Föredragningslistan skall endast uppta de förslag till beslut, diskussion eller information som lämnats till styrelsens ordförande före kallelse skickats ut. Kallelse och föredragningslista skall vara styrelseledamöter och eventuellt övriga kallade tillhanda senast tre (3) dagar innan kommande styrelsemöte.

5.7. Styrelsens beslutmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när styrelsemötet har en utsedd mötesordförande samt att minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och har erhållit beslutanderätt. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

5.8. Omröstning

Omröstning sker öppet. Begär någon med förslagsrätt sluten omröstning ska sluten omröstning genomföras.

5.9. Närvaro-, yttrande och förslagsrätt

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens möten tillkommer förutom ordinarie styrelseledamöter de som styrelsen beslutar finna nödvändiga.

5.10. Protokoll

Varje styrelsemöte, oavsett ordinarie eller extra, skall protokollföras av för mötet vald sekreterare. Denna sekreterare väljs av styrelsen under mötet. Kontinuerligt skall en komprimerad text om vad styrelsemötet tog upp läggas tillgängligt för medlemmarna. Medlemmarna äger rätten att få tillgång till protokollet vid begäran.

Protokollet ska som minst innehålla upptagna ärenden, yrkanden, beslut och eventuella reservationer. Protokollet ska även innehålla vilka personer som har varit ansvariga för upptagna ärenden, yrkanden, beslut och eventuella reservationer.

5.11. Justering av protokoll

Protokoll skall justeras av den av styrelsen valda justeringsmannen. Ett krav är att justerare av protokollet närvarar på mötet denne justerar protokollet för.

5.12. Styrelseledamöternas åligganden

Det åligger förtroendevalda inom föreningens styrelse samt suppleanter att i enighet med föreningens stadgar och arbetsbeskrivningar verka i sitt ämbete.

5.13. Misstroendeförklaring

Misstroendeförklaring gentemot personer vilka innehar en förtroendepost inom föreningen träder i kraft efter beslut av föreningens styrelse. Om en styrelseledamot har uteblivit från tre styrelsemöten i rad utan giltig frånvaro eller att denne gravt har misskött sitt förtroendeuppdrag har styrelsen rätt att utesluta styrelseledamoten. För ett uteslutande fodras en kvalificerad majoritet med minst 2/3 av styrelsens ordinarie röstberättigade poster för att kunna fastställa misstroendeförklaringen.

5.14. Fyllnadsval

Förutsatt att ordinarie styrelseledamot under några omständigheter blir av med sin post (exempelvis via uppsägning av sitt åtagande eller misstroendeförklaring) under pågående mandatperiod tillträder suppleant på denna post. Styrelsen har i uppdrag att tillsätta denna plats interimistiskt tills föreningens stämma kan tillsätta den nya ledamoten. Vid interimistisk tillsättning av platsen träder suppleant in i sin ordinarie roll igen.

5.15. Mandatperioden

Mandatperioden är ett år och densamma som föreningens verksamhetsår.

6. Föreningsstämma

6.1. Rösträtt

Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer samtliga närvarande ordinarie medlemmar. Röstning får ej ske på fullmakt.

6.2. Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles två gånger per år, senast innan oktober månads utgång för höstterminen och senast maj månads utgång på vårterminen.

6.3. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålles om styrelsen så påkallar detta, eller minst 20 st av föreningens ordinarie medlemmar så yrkar. Denna yrkan lämnas till föreningens ordförande i första hand, i andra hand föreningens vice ordförande.

Efter att styrelse eller minst 20 st av föreningens ordinarie medlemmar påkallat extra föreningsstämma, åligger det föreningens ordförande att genomföra denna inom en (1) månad från det datum ordföranden har erhållit denna begäran.

6.4. Ledning av föreningsstämman

Föreningsstämman leds av utsedd ordförande. Denna utses genom majoritetsbeslut på stämman. Föreningsstämman väljer även en sekreterare som protokollförare.

6.5. Val av justeringsmän och rösträknare

Vid varje föreningsstämma ska två justeringsmän utses. Dessa har i uppgift att dels justera protokollet samt utöver detta agera rösträknare vid behov.

6.6. Kallelse

Styrelsen kallar till föreningsstämma, där föreningens ordförande har det primära ansvaret för att skicka ut denna kallelse. Kallelse med föredragningslista till föreningsstämma skall vara medlem tillhanda och anslaget senast fjorton (14) dagar före föreningsstämmans genomförande.

6.7. Motion

Alla medlemmar inom föreningen har rätt att skicka in motioner till stämman. Motioner ska skickas in till ordförande/ansvarig för stämmans kallelse senast tio (10) dagar före stämmans genomförande.

6.8. Beslutsmässighet

Föreningens stämma beslutar i alla ärenden med enkel majoritet, d.v.s. 50% av de närvarande med beslutanderätt krävs för att ett beslut ska fastställas, förutsatt att stadgar inte föreskriver annat krav på hur stor andel av närvarande beslutsmässiga som erfordras för att beslut ska fastställas.

6.9. Röstning

Röstning sker öppet, såvida inte någon på stämman med förslagsrätt föreslår sluten omröstning. Vid lika röstetal gällande samtliga beslut äger föreningsstämmans ordförande utslagsröst.

6.10. Vårstämma

Vid föreningens vårstämma åligger det stämman:

 • att välja styrelse: ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt ordförande för följande utskott:

  • Näringslivsutskottet
  • Sociala utskottet
  • Marknadsföringsutskottet
  • Utbildningsutskottet
 • att välja en revisor samt suppleanter
 • att fastställa kommande verksamhetsårs medlemsavgift

6.11. Höststämma

Vid föreningens höststämma åligger det stämman:

 • att välja styrelse: vice ordförande i följande utskott:

  • Näringslivsutskottet
  • Sociala utskottet
  • Marknadsföringsutskottet
  • Utbildningsutskottet
 • att granska och fastställa styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
 • att granska och fastställa revisionsberättelsen för föregående år.
 • att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår.
 • att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. De i styrelsen som berörs av frågan äger ej rösträtt i denna fråga.

6.12. Protokoll

Varje ordinarie och extra föreningsstämma skall protokollföras av stämman vald sekreterare. Protokollet skall därefter hållas tillgängligt för medlemmar senast sju (7) vardagar efter ordinarie och extra föreningsstämma. Protokollet ska som minst innehålla upptagna ärenden, yrkanden, beslut och eventuella reservationer. Protokollet ska även innehålla vilka personer som har varit ansvariga för upptagna ärenden, yrkanden, beslut och eventuella reservationer.

6.13. Justering av protokoll

Protokoll från föreningsstämman justeras av två valda justerare, utsedda av föreningsstämman.

6.14. Bordläggning av frågor

Föreningsstämman äger, förutsatt att beslut med enkel majoritet tages bordlägga ärenden som ej anses kunna lösas av den pågående föreningsstämman. Dessa ärenden ska då väckas åter på nästa stämma som genomförs, oavsett ordinarie eller extra föreningsstämma.

5.1. Sammansättning

Föreningens styrelse består av 12 ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt ordförande och vice ordförande i följande utskott:

 • Näringslivsutskottet
 • Sociala utskottet
 • Marknadsföringsutskottet
 • Utbildningsutskottet

Samtliga poster väljs av föreningens stämma.

5.2. Suppleanter

Suppleanter regleras till maximalt två stycken i styrelsen. Suppleanter äger rösträtt i styrelsen och väljs av föreningens stämma. Suppleanter har skyldighet att vid vakanta platser i styrelsen ta dessa platser fram tills dessa platser tillsatts. I övrigt regleras suppleanternas ordinarie uppgifter via arbetsbeskrivningar (se kap 4).

5.3. Styrelsens befogenhet och åligganden

Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ mellan föreningsstämmorna (se § 3.1 Verksamhetsfördelning)

Styrelsen ska planera samordna samt leda föreningens verksamhet i alla dess delar.

5.4. Styrelsens ledning

Styrelsen leds av föreningens ordförande och vid dennes frånvaro föreningens vice ordförande. Om ingen av dessa närvarar vid styrelsemöte väljs via majoritetsbeslut en ordförande för styrelsemötet. Detta förutsätter dock att styrelsen är beslutsmässig.

5.5. Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder då föreningens ordförande eller minst majoriteten av styrelseledamöter påkallar ett möte.

Minst nio (9) styrelsemöten per verksamhetsår ska hållas.

5.6. Kallelse och föredragningslista inför styrelsemöte

Föredragningslistan skall endast uppta de förslag till beslut, diskussion eller information som lämnats till styrelsens ordförande före kallelse skickats ut. Kallelse och föredragningslista skall vara styrelseledamöter och eventuellt övriga kallade tillhanda senast tre (3) dagar innan kommande styrelsemöte.

5.7. Styrelsens beslutmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när styrelsemötet har en utsedd mötesordförande samt att minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och har erhållit beslutanderätt. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

5.8. Omröstning

Omröstning sker öppet. Begär någon med förslagsrätt sluten omröstning ska sluten omröstning genomföras.

5.9. Närvaro-, yttrande och förslagsrätt

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens möten tillkommer förutom ordinarie styrelseledamöter de som styrelsen beslutar finna nödvändiga.

5.10. Protokoll

Varje styrelsemöte, oavsett ordinarie eller extra, skall protokollföras av för mötet vald sekreterare. Denna sekreterare väljs av styrelsen under mötet. Kontinuerligt skall en komprimerad text om vad styrelsemötet tog upp läggas tillgängligt för medlemmarna. Medlemmarna äger rätten att få tillgång till protokollet vid begäran.

Protokollet ska som minst innehålla upptagna ärenden, yrkanden, beslut och eventuella reservationer. Protokollet ska även innehålla vilka personer som har varit ansvariga för upptagna ärenden, yrkanden, beslut och eventuella reservationer.

5.11. Justering av protokoll

Protokoll skall justeras av den av styrelsen valda justeringsmannen. Ett krav är att justerare av protokollet närvarar på mötet denne justerar protokollet för.

5.12. Styrelseledamöternas åligganden

Det åligger förtroendevalda inom föreningens styrelse samt suppleanter att i enighet med föreningens stadgar och arbetsbeskrivningar verka i sitt ämbete.

5.13. Misstroendeförklaring

Misstroendeförklaring gentemot personer vilka innehar en förtroendepost inom föreningen träder i kraft efter beslut av föreningens styrelse. Om en styrelseledamot har uteblivit från tre styrelsemöten i rad utan giltig frånvaro eller att denne gravt har misskött sitt förtroendeuppdrag har styrelsen rätt att utesluta styrelseledamoten. För ett uteslutande fodras en kvalificerad majoritet med minst 2/3 av styrelsens ordinarie röstberättigade poster för att kunna fastställa misstroendeförklaringen.

5.14. Fyllnadsval

Förutsatt att ordinarie styrelseledamot under några omständigheter blir av med sin post (exempelvis via uppsägning av sitt åtagande eller misstroendeförklaring) under pågående mandatperiod tillträder suppleant på denna post. Styrelsen har i uppdrag att tillsätta denna plats interimistiskt tills föreningens stämma kan tillsätta den nya ledamoten. Vid interimistisk tillsättning av platsen träder suppleant in i sin ordinarie roll igen.

5.15. Mandatperioden

Mandatperioden är ett år och densamma som föreningens verksamhetsår.

7. Föreningens Arbetande Organ

7.1. Definition

Föreningens arbetande organ är föreningens utskott.

7.2. Föreningens arbetande organ

Föreningens arbetande organ är:

 • Näringslivsutskottet
 • Marknadsföringsutskottet
 • Sociala utskottet
 • Utbildningsutskottet

 

7.3. Sammansättning

Utskotten består av en förtroendevald ordförande och vice ordförande samt fritt antal övriga ledamöter.

7.4. Ansvarighet

Varje utskott ansvarar inför styrelsen angående verksamheten i respektive utskott, och då primärt utskottets ordförande.

7.5. Befogenhet

Utskotten utövar beslutsrätt i frågor vilka rör den löpande driften inom utskottens verksamhetsområde.

8. Tillsättning Av Förtroendevalda

8.1. Ordinarie tillsättning av förtroendevalda

Inför föreningsstämma där tillsättning av förtroendevalda till föreningen ska genomföras är det styrelsens ansvar att utlysa de poster som ska tillsättas.

Därefter väljer föreningens stämma in förtroendevalda till de poster som ska tillsättas. Vid flera antalet sökande till samma post som förtroendevald äger stämman rätt att besluta vilken sökande som får förtroendet. I dessa fall tillämpas en omröstning där flest antalet röster av föreningsstämman avgör vilken av de sökande som får förtroendet. Skulle antalet röster vara lika, äger föreningsstämmans ordförande i enighet med § 6.9 utslagsröst.

8.2. Extra tillsättning av förtroendevalda

Vid vakanta poster i styrelsen, äger styrelsen rätt att interimistiskt tillsätta dessa poster. Detta måste dock fastställas av nästkommande föreningsstämma.

9. Ekonomi

9.1. Redovisning

Det åligger styrelsen att tillse att inventarier och övriga tillgångar löpande noteras i förteckningar och register. Föreningens redovisning skall ske enligt god bokföringssed.

9.2. Medlemsavgift

Föreningens stämma fastställer medlemsavgift, se § 6.10.

9.3. Firmateckning och kontoteckning

Rollen som firmatecknare och kontotecknare faller automatiskt på ordförande samt skattmästare. Vid protest från medlem i stämman eller medlem i styrelsen skall en omröstning ske.

9.4. Budget

Fastställande av budget förs vid första styrelsemötet för det aktuella verksamhetsåret.

9.5. Ersättning

Till de som innehar utlägg för exempelvis resor och representation i föreningens arbete utgår ersättning med motsvarande summa. Ersättning för utlägg beslutas i första hand på styrelsemöte, i andra hand efter beslut av föreningens ordförande samt kassör. Skulle en person vilken haft utlägg för föreningen inte erhålla ersättning med motivering att föreningen saknar likvida medel nog för att betala för utläggen, bör denna person begära föreningen i konkurs. Detta förutsätter att föreningens styrelse beslutat att detta utlägg är godkänt och att personen bör ersättas för utlägget.

9.6. Utlägg

Presidiegruppen äger rätten att ta beslut om utlägg för en summa upp till 1500 SEK.

10. Ändring Av Stadgar

10.1. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två efter varandra föreningsstämmor där en kvalificerad majoritet med minst 2/3 godkänner beslutet. En av dessa föreningsstämmor ska vara ordinarie föreningsstämma (d.v.s. vår- eller höststämma). Förslag om stadgebeslut ska vara angivet i föredragningslistan inför föreningsstämma.

11. Upplösning

11.1. Föreningens upplösning

För beslut om föreningens upplösande fodras att två ordinarie efterföljande föreningsstämmor med minst 3/4 kvalificerat majoritet godkänner upplösningen. Alternativt fodras en föreningsstämma där samtliga närvarande med beslutanderätt samt att 3/4 av de förtroendevalda inom styrelsen är närvarande och beslutsmässiga för att kunna besluta om upplösning.

11.2. Hantering av tillgångar vid upplösning

Efter beslut om upplösning skall föreningens tillgångar ombildas till en fond. Fondens förvaltare skall vara ledningsperson vid institution ansvarig för ekonomutbildning vid Mälardalens Universitet. Fondens medel skall användas för att främja ett nyskapande av en ekonomförening för ekonomstudenter vid Mälardalens Universitet, och då främst i Västerås.